Vjenčić na okviru za goblen
Proljetni vjenčić može biti napravljen i na okviru za goblen.