Uvjeti prodaje putem internet trgovine

1. Opće odredbe uvjeta prodaje

Nositelj svih prava na internet stranici "chemaco.hr" je Chemaco d.o.o. (dalje u tekstu: Chemaco). Chemaco putem navedene stranice prodaje robu i usluge iz vlastitog prodajnog asortimana. Korištenjem usluge Internet trgovine i svih pridruženih stranica na chemaco.hr domeni smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima prodaje (dalje u tekstu: Uvjeti), te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju. Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju proizvoda ili usluga putem Chemaco internet trgovine te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja ugovora o prodaji na daljinu u smislu odredbe čl. 5. st. 1. toč. 27. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine br. 41/14, 110/15) (dalje u tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnjeg kupca i Chemaco internet trgovine, i sastavni su dio svakog tako sklopljenog ugovora.

Pružatelj usluge internet prodaje putem Chemaco internet trgovine je Chemaco d.o.o., Ulica grada Vukovara 226, 10000 Zagreb, OIB: 60445358686, telefon: +385-1-6114-711, telefaks: +385-1-6111-530, adresa elektroničke pošte: info@chemaco.hr.

Chemaco poziva potrošače da se prije sklapanja ugovora o kupnji na daljinu, upoznaju sa ovim Uvjetima te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim svojim pravima i obvezama.

Chemaco pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama. Niti jedna izmjena ili dopuna ovih Uvjeta neće imati za cilj niti može imati za faktični učinak umanjenje svih i/ili bilo kojih prava koja potrošač ima temeljem Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine br. 41/14, 110/15), podzakonskih propisa donesenim na temelju njega, kao i svih mogućih naknadnih izmjena i dopuna tih propisa.

Chemaco pridržava pravo ukidanja usluge prodaje na daljinu i/ili promjene sadržaja vlastite Internet trgovine kao i ostalih usluga i podstranica koje su sastavni dio Chemaco internet trgovine u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena, jer će one u cijelosti predstavljati autonomnu poduzetničku odluku Chemaca. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

Chemaco pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge internet trgovine u svako doba bez obveze prethodne najave, uključivo i djelomičnu promjenu, ograničenje ili prestanak ili može u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga pojedinim potrošačima koji krše odredbe ovih Uvjeta te Općih uvjeta korištenja.

Kupljeni proizvodi koriste se na vlastitu odgovornost i u skladu s njihovom propisanom namjenom i uputama njihovih proizvođača

Iako u najboljoj namjeri poduzima sve razumne mjere kako bi sve informacije objavljenje na mrežnom mjestu "chemaco.hr", Internet trgovini i svim podstranicama bile točne, potpune i istinite, Chemaco ne može jamčiti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na chemaco.hr. Chemaco stoga zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda, te poziva potrošače da neposredno prije kupnje u izravnom kontaktu s Chemacom i njegovim prodajnim predstavnicima putem nekog od komunikacijskih kanala navedenih u ovim Uvjetima, provjere određene karakteristike proizvoda kojeg žele kupiti na daljinu, a koje su im odlučne za taj proizvod, kako bi bili sigurni da kupuju upravo željeni artikl iz asortimana Chemaco.

Chemaco ne može jamčiti da fotografije proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvoda. Za takve moguće i nenamjerne greške kod opisa proizvoda ne odgovaramo. Također, moguće su razlike između stvarnog proizvoda i njegove fotografije te opisanog proizvoda i njegove fotografije na ovim stranicama, ukoliko proizvođač izmijeni neku od karakteristika ili sadržaj proizvoda. Svi opisi i fotografije objavljene na Internet trgovini Chemaco se redovito i detaljno provjeravaju.

2. Uvjeti prodaje

I) Sklapanje i raskid ugovora o prodaji

Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu tvrtke Chemaco za sklapanje Ugovora te korisnik Internet trgovine kao potrošač i kupac zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća, čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i društva Chemaco, a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda ili usluge putem Chemaco internet trgovine uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem Interneta kao sredstva daljinske komunikacije u smislu odredbe čl. 5. st. 1. toč. 24. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine br. 41/14, 110/15), s tim da proces naručivanja i kupnje može biti započet i/ili dovršen i drugim sredstvima daljinske komunikacije

Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada potrošač prihvati ponudu na jedan od slijedećih načina:

 • odabirom plaćanja i dovršenjem (zaključenjem) narudžbe kao registrirani korisnik chemaco.hr,
 • odabirom plaćanja i dovršenjem (zaključenjem) narudžbe kao gost korisnik chemaco.hr,
 • odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe putem +385-1-6114-711 telefonske linije.

a) U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, potrošač je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će kupovati robu i usluge i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu (aktivnu) e-mail adresu putem koje se s njim može komunicirati. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti pri čemu je zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.

b) Registracija ili korisnički račun kreiraju se i vezani su samo za jednu, fizičku ili pravnu, osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Potrošač kao korisnik Internet trgovine je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.

c) Za kršenje odredbi Uvjeta iz ovog poglavlja, Chemaco zadržava pravo, prema slobodnoj ocjeni, izbrisati odnosno blokirati registraciju ili korisnički račun određenog potrošača - korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete koja bi mu tim povodom mogla nastati.

d) Nakon sklapanja Ugovora, korisniku će biti dostavljena potvrda o sklopljenom Ugovoru sa svim podacima iz čl. 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine br. 41/14, 110/15), ovi Uvjeti te obavijest o pravu potrošača na jednostrani raskid Ugovora s priloženim obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 74. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine br. 41/14, 110/15), koja će se dokumentacija smatrati informativnim obrascem iz čl. 61. st. istog zakona.

e) Potrošač može jednostrano raskinuti Ugovor sklopljen na daljinu u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga.

Da bi potrošač mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Chemaco o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka navedenog roka od 14 (četrnaest) dana i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na Chemaco d.o.o., Ulica grada Vukovara 226, 10000 Zagreb), telefaksom na 01/6111530 ili elektroničkom poštom na info@chemaco.hr, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i propisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora koji se nalazi na ovoj poveznici za preuzimanje OBRASCA za jednostrani raskid ugovora.

Također, isti obrazac za jednostrani raskid Ugovora može elektronički ispuniti i poslati u kojem će mu slučaju Chemaco bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom.

Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi koju je on odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed (dostavljena tj. predana), odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.

Ako potrošač jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat sredstava koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Chemaco zaprimi odluku potrošača o jednostranom raskidu Ugovora, osim ukoliko je potrošač odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koja je ponuđena. Povrat sredstava bit će izvršen na isti način na koji je potrošač izvršio uplatu. U slučaju da potrošač pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca Chemaco može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da je roba poslana nazad.

Potrošač je dužan robu predati ili je poslati na adresu Chemaco d.o.o., Ulica grada Vukovara 226, 10000 Zagreb, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Chemaco obavijestio o svojoj odluci da jednostrano raskine Ugovor. Izravne troškove povrata robe potrošač snosi sam. Chemaco poziva potrošače da prije raskida Ugovora nazovu Chemaco na broj telefona (01) 6114711 ili se jave na info@chemaco.hr kako bi im bio u detalje objašnjen postupak vraćanja robe.

Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. U slučaju oštećenja originalne ambalaže iznos povrata bit će umanjen za postotak sukladan vrijednosti robe. U tom slučaju potrošač će biti obaviješten.

Ako je na izričit zahtjev potrošača izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, potrošač je dužan platiti iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je korisnik obavijestio Chemaco o jednostranom raskidu Ugovora.

Potrošač nema pravo na jednostrani raskid Ugovora ako je:

 • ugovor o uslugama u cijelosti ispunjen, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora ako usluga bude u potpunosti ispunjena;
 • predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču;
 • predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe;
 • predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave;
 • predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima;
 • predmet ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke;
 • predmet ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije;
 • predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.

II) Uvjeti i postupak kupnje

Glavne karakteristike proizvoda, način njegove uporabe, cijene, posebne akcije i pogodnosti, načini plaćanja i dostave odnose se na one koji su važeći u trenutku zaključene narudžbe. Navedeni podaci će biti naznačeni uz svaki proizvod.

Cijena proizvoda, u koju je uključen iznos PDV-a, vidljiva je u košarici za kupnju prije zaključenja narudžbe. Trošak dostave vidljiv je na drugim dijelovima stranice (Načini plaćanja i dostava). Sve informacije o potvrdi kupnje temeljem elektronske narudžbe dostavit će se na adresu elektroničke pošte potrošača navedenu u postupku registracije/narudžbe ili u košarici za kupnju pri unosu podataka prilikom zaključivanja narudžbe. Sve cijene su izražene u eurima (EUR). U sve cijene je uračunat PDV.

Ukoliko kupac ne zaprimi obavijest o potvrdi narudžbe, postoji mogućnost da je pogrešno unio adresu svoje elektronske pošte. U tom slučaju molimo kupca da nas kontaktira na: info@chemaco.hr ili na telefonski broj (01) 6114711 kako bi služba za korisnike provjerila je li narudžba zaprimljena. Ukoliko niste sigurni kako izvršiti kupnju, slobodno nas nazovite na broj (01) 6114711 i pomoći ćemo vam ispuniti košaricu.

III) Dostava i uvjeti dostave

 • trošak dostave ne obračunava se automatski prilikom kupnje proizvoda i nije prikazan u košarici
 • trošak dostave bit će iskazan na posebnom dijelu internet stranice (Načini plaćanja i dostava)
 • trošak dostave također će biti iskazan u eletroničkoj pošti koju korisnik prima nakon izvršene narudžbe.
 • trošak dostave na području Republike Hrvatske iznosi 3,50 EUR za pakete do 3 kg težine, neovisno o adresi slanja paketa i volumenu
 • trošak dostave za pakete težine veće od 3 kg iznosi 7,00 EUR neovisno o adresi slanja paketa i volumenu
 • za iznos narudžbe iznad 30,00 EUR trošak dostave u cijelosti snosi Chemaco
 • slanje proizvoda, kod kojih je navedeno da se nalaze na zalihi, na području cijele Hrvatske je oko 3 radna dana od dana zaključene narudžbe, izuzev proizvoda s posebnom napomenom
 • rok isporuke proizvoda, kod kojih je navedeno da se nalaze na zalihi, na hrvatske otoke je oko 7 radnih dana, a ovisi o rasporedu vožnje dostavnih službi
 • u slučaju promjene roka dostave ili bilo koje druge važne okolnosti za izvršenje narudžbe, kupca će o tome odmah obavijestiti naša služba za korisnike

IV) Reklamacije zbog nedostataka kupljene stvari i prigovori potrošača

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete. Potrošač je dužan prilikom preuzimanja kupljene robe pregledati pakiranje pošiljke. Ukoliko pakiranje pošiljke ima vidljivih oštećenja/nedostataka, preporučujemo potrošaču da odbije primitak iste jer postoji mogućnost da je kupljeni proizvod unutar takvog pakiranja oštećen. Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti Chemacu, uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.

Reklamacije vezane za nedostatke proizvoda u smislu Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15) te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanom obliku putem elektroničke ili obične pošte te usmeno putem telefona:

 • na broj telefona: (01) 6114711,
 • na e-mail adresu: info@chemaco.hr,
 • na adresu: Chemaco d.o.o., Ulica grada Vukovara 226, 10000 Zagreb.

Chemaco odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na kupca, bez obzira je li Chemacu to bilo poznato. Chemaco odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Nedostatak postoji:

 1. ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet,
 2. ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je kupac nabavlja, a koja je bila poznata prodavatelju ili mu je morala biti poznata,
 3. ako stvar nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane,
 4. kad je prodavatelj predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti,
 5. ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave prodavatelja, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.),
 6. ako je stvar nepravilno montirana pod uvjetom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji,
 7. ako je nepravilna montaža posljedica nedostataka u uputama za montažu.

Chemaco ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati.

Potrošač je dužan obavijestiti Chemaco o postojanju vidljivih nedostataka kupljene robe u roku od 2 (dva) mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od 2 (dvije) godine od prijelaza rizika na potrošača.

U slučaju opravdane reklamacije zbog nedostatka kupljenog proizvoda omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena proizvoda. Ukoliko se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, kupac treba poslati fotografiju te kupljene robe za koju izjavljuje reklamaciju kako bi se ista uvažila na temelju fizičkog dokaza. Chemaco vrši prikup reklamirane oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku, ukoliko se utvrdi da je reklamacija opravdana te da kupac nije utjecao na neispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe. U slučaju opravdane reklamacije trošak zamjene proizvoda s novim u cijelosti snosi Chemaco.

U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili načina na koji je proizvod vraćen (proizvod mora biti nekorišten, u nepromijenjenoj količini te u originalnoj ambalaži, uz predočen originalan račun i jamstvo, ukoliko postoji) proizvod će se dati na vještačenje vještaku ili stručnoj pravnoj osobi. U slučaju da se vještačenjem utvrdi opravdanost reklamacije, sav trošak zamjene proizvoda snosi Chemaco, a u slučaju neopravdane reklamacije trošak će snositi kupac.

V) Jamstvo za ispravnost prodanih proizvoda i servis

Proizvodi za koje dajemo jamstvo u skladu sa zakonom i jamstvom određenim od strane proizvođača imaju jamstveni list (takvi proizvodi bit će posebno označeni u katalogu Internet trgovine i u postupku naručivanja). Pravo na korištenja jamstva ostvaruje se uz predočenje računa i jamstvenog lista. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun. Datum izdavanja računa je datum početka aktiviranja jamstva. Uz opis proizvoda nalazi se podatak na koji period je osigurano jamstvo za određeni proizvod.

U slučaju izdavanja jamstvenog lista kojim proizvođač jamči ispravnost proizvoda u tijeku određenog vremena, kupac može, ako proizvod nije ispravan zahtijevati unutar jamstvenog roka da se taj proizvod u razumnom roku popravi, ili da mu se umjesto popravka preda drugi takav ispravan proizvod. Ukoliko za vrijeme trajanja jamstvenog roka nastupi neispravnost proizvoda isti se dostavlja u ovlašteni servis naveden u jamstvenom listu.

Pravo na korištenje jamstva ostvaruje se isključivo uz predočenje računa. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun. Neispravnost proizvoda nastala kao posljedica nepravilnog korištenja i/ili nepostupanja u skladu s uputama nije osigurana jamstvom. Servisiranje i prodaja zamjenskih dijelova za kupljeni proizvod osigurana je putem ovlaštenih servisera navedenih u jamstvenom listu.

VI) Način i postupak plaćanja

Plaćanje cijene proizvoda i troškova dostave može se izvršiti na jedan od sljedećih načina:

 • a) Plaćanje kreditnom karticom. Naručeni proizvodi mogu se platiti jednom od ovih kreditnih kartica: American Express, Diners, Visa, Maestro, MasterCard.
 • b) Plaćanje općom uplatnicom. Proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati uplatom putem opće uplatnice u svim poslovnicama banaka, FINA-e ili uredima Hrvatske pošte. Nakon potvrde narudžbe, Chemaco prosljeđuje e-mailom podatke potrebne za plaćanje općom uplatnicom. Sve podatke je potrebno točno upisati u opću uplatnicu i izvršiti uplatu u roku.
 • c) Plaćanje internet bankarstvom. Proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati putem internet bankarstva bilo koje banke u kojoj je otvorena mogućnost takvog načina plaćanja. Nakon potvrde narudžbe, Chemaco prosljeđuje e-mailom sve potrebne podatke za izvršenje plaćanja.
 • d) Plaćanje predračunom (samo za pravne osobe). Pravne osobe imaju mogućnost plaćanja predračunom. Nakon potvrde narudžbe, Chemaco na e-mail adresu kupca dostavlja predračun. Nakon primitka uplate u skladu s predračunom pokreće se postupak isporuke.
 • e) Plaćanje gotovinom - pouzećem. Prilikom preuzimanja pošiljke dostavljaču se plaća cjelokupni iznos naznačen u računu uključujući i trošak dostave.

3. Zaštita podataka pri kupnji

Chemaco se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika Chemaco internet trgovine te će podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima. Chemaco može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, OIB, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi Chemacu.

Chemaco će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjena ugovornih obveza te što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba, navika i zahtjeva korisnika kao i daljnjeg razvijanja te kvalitetnijeg pružanja svih usluga. Chemaco prikuplja, obrađuje i objavljuje podatke o korisnicima koji se odnose na način uporabe Chemaco internet trgovine bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.

Chemaco prikuplja i bilježi podatke o IP-adresi (Internet Protocol Address) korisnika ili o lokaciji računala za potrebe sistemskog administriranja, rješavanja kvarova, potvrde preuzimanja sadržaja ili unapređivanja tehničkih aspekata internetskog servisa. Chemaco će automatizirano bilježiti podatke o navikama korištenja Chemaco internet trgovine od strane korisnika, među ostalim i zapisničku datoteku o posjećenosti određenih stranica i/ili sadržaja. Takve podatke Chemaco će koristiti isključivo u svrhu unapređivanja svoje usluge te prilagodbe i individualizacije promotivnih aktivnosti prema potrebama pojedinog korisnika.

Chemaco ne bilježi broj korisnikove kreditne kartice niti pohranjuje transakcijske podatke. Chemaco za naplatu kreditnih kartica koristi usluge treće strane, ovlaštene banke, koja enkripcijom štiti korisnikove podatke.

4. Komunikacija s korisnicima

Registracijom i kupovinom, kao i kupovinom bez registracije, potrošač daje suglasnost da ga Chemaco u svrhu promocije usluge i proizvoda može putem elektroničke pošte obavještavati o promjenama ili dodavanju određenog sadržaja stranicama, popustima, akcijama, proizvodima ili promjeni načina pružanja usluge Internet trgovine. Potrošač može u svakom trenutku opozvati navedenu suglasnost.

CHEMACO d.o.o. za trgovinu i zastupanje stranih tvrtki
Ulica grada Vukovara 226, 10000 Zagreb, Hrvatska
OIB: 60445358686
Upisana kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta 3496929.
IBAN: HR9823600001101459408 otvoren kod Zagrebačka Banka d.d.
Temeljni kapital iznosi 1.880.500,00 kuna, plaćen u cijelosti.
Član uprave: Lana Presečan